Stručné shrnutí a hodnocení 19.WCGTC konference a její české části:

 

V termínu 8.–12.srpna 2011 se v Praze, v kongresovém hotelu Clarion, konala 19.bienální konference Světové rady pro nadané a talentované děti (WCGTC), ve spolupráci se Společností pro talent a nadání (STaN). Organizační stránku konference zajišťovala CBT.

 

Konference se konala ve spolupráci s vysokými školami (ČVUT, MUNI a OSU) a Českomoravskou psychologickou společností. V úvodu se představily děti ze třídy „Sovičky“ MŠ Rozmarýnek. Komorní soubor studentů Hudební školy hl. m. Prahy  „Quartetto Intervallo“ přednesl Meditaci na staročeský chorál  "Svatý Václave", op. 35, Josefa Suka.

 

Celá konference měla velký úspěch a byla po všech stránkách velmi pozitivně hodnocena českými i zahraničními účastníky, co se týče skladby a kvality programu, pozvaných přednášejících, množství a široké škály příspěvků, vztahujících se k tématu vzdělávání a výchovy nadaných i počtu účastníků a zastoupených států z celého světa.

 

Hosté rovněž ocenili úroveň prostředí a vynikající organizaci průběhu konference - za tu děkujeme CBT. Velmi nás potěšilo, že upřímných spontánních gratulací jsme se dočkali i od významných zahraničních odborníků - zkušených účastníků řady mezinárodních konferencí.

 

Ti čeští účastníci, kteří  se zúčastnili celé konference, byli překvapeni množstvím a kvalitou přednášek i rozsahem témat, kterým se ve světě v oblasti vzdělávání nadaných věnuje pozornost. Velmi litovali, že nemohou zdaleka stihnout vše, co by rádi slyšeli.

 

Velký úspěch měla i středeční "česká sekce" a to jak dopolední simultánně tlumočená diskuze se zahraničními odborníky, tak odpolední část. Odpoledne zazněly příspěvky účastníků 1.konference STaN.  Výstupy z dopolední části zpracováváme. S výstupy z „české sekce“ bychom rádi seznámili odbornou i širší veřejnost. 

 

Velmi nás také potěšil zájem účastníků z ČR o další informace k tématu vzdělávání nadaných. Dává nám šanci přiblížit se zemím, které jsou v  tomto směru na výrazně vyšší úrovni.

 

Poměrně malý počet účastníků z ČR (jen něco málo přes padesát) byl kompenzován jejich opravdovým zájmem o problematiku. Většina z nich se některou ze složek péče o nadané ve své praxi, výzkumu či výuce zabývá.  Na konferenci zazněla řada jejich kvalitních příspěvků a byly navázány užitečné pracovní kontakty se zahraničními kolegy i v rámci ČR. 

 

Konference jistě přispěla ke zvýšení zájmu a pochopení důležitosti tématu, které je u nás poněkud opomíjeno.  Jsme přesvědčeni, že se stala „odrazovým můstkem“ pro zefektivnění systému péče o nadané – ty nepřehlédnutelné i pro ty skryté.

 

Mít přehled o významu a úrovni zpracování jednotlivých složek problematiky ve světě nám umožní pracovat efektivně a účelně vynakládat prostředky, které máme k dispozici. Což je důležité zejména nyní, kdy je třeba výrazně šetřit.

 

Na dalším rozvíjení této problematiky v ČR budeme s institucemi i jednotlivci, kteří mají o téma zájem a splňují podmínky, dané stanovami Společnosti pro talent a nadání – tedy respektování odbornosti a etiky, rádi spolupracovat.

 

Za výbor Společnosti pro talent a nadání (STaN), 

                                              

PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN, 

Chair of Local Organizing Committee 19.WCGTC conference

 

V Praze, 15.srpna 2011